Dimini-kultura

Dimini-kultura, kasnoneolitička kultura raširena u grčkoj Tesaliji, otkrivena na lokalitetima Dimini i Sesklo kraj Volosa te na nizu višeslojnih prapovijesnih naselja u okolici grada Larise (Tsangli magula, Arapi magula, Otzaki magula). Utvrđena naselja s kućama četverokutna tlocrta, katkad tipa megaron, sa zidovima od ćerpiča i kamenim temeljima. Vrlo kvalitetna keramička proizvodnja posuđa i figuralne plastike. Keramičko posuđe urešeno je bogatim slikanim uzorcima složenima iz motiva meandra i spirale izvedenima urezivanjem i duborezom. Utjecaj Dimini-kulture osjeća se u južnoj Italiji i u Dalmaciji (hvarska kultura). Datira se u V–IV. tisućljeće pr. Kr.

Dimini-kultura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15196>.